040 / 882 599

 

Pravila in pogoji nagradnih iger Xstyle.si

 

1. Prireditelj nagradnih iger

Organizator nagradnih iger je Prodaja po spletu, Saša Ivanoš, s.p., Gosposvetska cesta 39, 2000 Maribor.

 

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja oziroma podeljevalca nagrade. Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.

 

3. Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija spletne trgovine Xstyle.si in spletne skupnosti na socialnem omrežju Facebook.

 

4. Način sodelovanja v nagradnih igrah

V nagradnih igrah sodelujejo vsi, ki odgovorijo na nagradno vprašanje, če je to zastavljeno, oziroma izpolnijo pogoje za sodelovanje, zapisane ob posamezni nagradni igri.
S sodelovanjem v nagradnih igrah sodelujoči sprejema njena pravila in pogoje ter se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na spletni strani www.xstye.si in na FB strani www.facebook.com/xstyle.si ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

 

5. Način podelitve nagrad in določitev nagrajecev

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil naključni žreb. V nagradnih igrah sodelujejo vsi, ki so pravilno izpolnili pogoje za sodelovanje do konca trajanja posamezne nagradne igre. Nagradno žrebanje poteka prvi delovni dan koncu nagradne igre oziroma na dan, določen pri posamezni nagradni igri.

 

6. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrad ne presega 42 evrov zato se akontacija dohodnine ne obračuna.

 

7. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

 

8. Obvestilo in dostava nagrad

Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajenca v komentarju Facebook objave (če se gre za nagradno igro na Facebooku) ali po e-naslovu, da mu v roku 14 dni posreduje osebne podatke, potrebne za prevzem nagrade: ime in priimek ter naslov. 

Prejemnik nato prejme nagrado po pošti brezplačno.

 

9. Odgovornost

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnih iger, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek spletne strani www.xstyle.si ali na njegovem Facebook profilu obvestiti udeležence. 

V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

10. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirker podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 

Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre in podeljevalcu nagrade objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

 

11. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na info@xstyle.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 

12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnih iger. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre izločiti kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne.

 

13. Druge določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.xstyle.si in na svoji Facebook strani www.facebook.com/xstyle.si.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@xstyle.si.

 

Nagradne igre, ki potekajo na Facebook profilu organizatorja niso sponzorirane s strani Facebooka in niso povezane s Facebookom kot podjetjem.

 

Pravila nagradnih iger pričnejo veljati z dnem 21.12.2014. Pravila so dostopna na spletni strani http://www.xstyle.si/nagradna-igra/splosni-pogoji.

 

 Maribor, 21.12.2014

Prodaja po spletu, Saša Ivanoš, s.p.